De taxatie door erkend taxateur

De waarde van een woning is belangrijk voor een koper, verkoper, hypotheek geldverstrekker, verzekering, overheid en belastingdienst. Een deskundige die bij uitstek die waarde objectief kan bepalen is de gediplomeerde en erkende Register Makelaar-Taxateur onroerende zaken (RMT).Uw makelaar-taxateur zal allereerst vragen waarom u een taxatie wilt laten verrichten.

Een taxatie kunt u om verschillende redenen nodig hebben.

Het doel van een taxatie staat namelijk in relatie tot verschillende soorten waarden. U kunt de volgende soorten waarden tegenkomen:

Bij een taxatie dient u het eigendomsbewijs, en zo mogelijk een plattegrond of tekening gereed te hebben.
In het geval van een verbouwing geeft u een beschrijving van de voorgenomen werkzaamheden en de hiermee gepaard gaande kosten. Ook kunt u de taxateur een kopie van de offerte van de aannemer verstrekken.
De taxateur let op de volgende aspecten: de staat van onderhoud, de inhoud en oppervlakte, de functionele indeling, de constructie en de gebruikte materialen alsmede de kwaliteit ervan, de mate van isolatie en energiezuinige maatregelen, de juridische aspecten ten aanzien van de woning en de grond, de ligging en de omgeving van de woning.

Verder informeert hij meestal bij de gemeente naar het bestemmingsplan en verricht hij een kadastraal onderzoek om zijn gegevens met die van het Kadaster te vergelijken. Ook belangrijk is de marktsituatie: de verhouding tussen vraag en aanbod.
Uw taxateur legt zijn bevindingen vast in een taxatierapport. Verschillende taxateurs kunnen een verschillende taxatie geven, omdat het om schattingen gaat. Binnen bepaalde marges mogen de taxaties daarom van elkaar afwijken.

Voor diverse belastingheffingen wil de overheid de waarde van uw woning weten, onder andere voor het eigenwoningforfait. De Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) zorgt ervoor dat de taxaties voor de waardebepaling eenduidig verlopen. Een vastgestelde waarde geldt momenteel voor 1 jaar. De door de gemeente aangestelde taxateur gaat altijd uit van de onderhandse verkoopwaarde vrij van verhuur en gebruik: de hoogste waarde, namelijk de Marktwaarde.
Als eigenaar kunt u inzage krijgen in het taxatierapport en de beoordelingscriteria. Bent u het niet eens met de taxatie, dan kunt u een bezwaarschrift indienen en een contra-expertise door uw Register makelaar-taxateur laten uitvoeren.